Sản phẩm: Orico
SHC-U3
Bộ chia USB
361,000
W10PH4-C3
Bộ chia USB
452,000
HC1
Bộ chia USB
565,000
TC4U-U3
Bộ chia USB
391,000
ASH4-U3
Bộ chia USB
565,000
ASH7-U3
Bộ chia USB
1,000,000
ARH4-U3
Bộ chia USB
609,000
ARH7-U3
Bộ chia USB
1,000,000
CH3SF
Bộ chia USB
609,000
M4U3
Bộ chia USB
392,000
M7C2
Bộ chia USB
1,080,000
H4013-U2-03
Bộ chia USB
139,000
H7013-U2-10
Bộ chia USB
217,000
W5PH4-U3
Bộ chia USB
204,000
W6PH4-U3
Bộ chia USB
301,000
W8PH4
Bộ chia USB
304,000
H7013-U3-AD
Bộ chia USB
472,000
M3H4-V1
Bộ chia USB
470,000
M3H7-V1
Bộ chia USB
972,000
M3H10-V1
Bộ chia USB
1,262,000
M3H73P
Bộ chia USB
1,268,000
AS7C2
Bộ chia USB
1,260,000
H3TS-U2
Bộ chia USB
140,000
H3TS-U3
Bộ chia USB
435,000
UTL-U3
Đầu chuyển đổi
519,000
UTJ-U2
Đầu chuyển đổi
250,000
DU3V
Đầu chuyển đổi
1,578,000
DU3H
Đầu chuyển đổi
1,578,000
DMP3H
Đầu chuyển đổi
313,000
DMP3V
Đầu chuyển đổi
392,000
DMP3D
Đầu chuyển đổi
278,000
DMP-HDV3
Đầu chuyển đổi
652,000
DHTV-C20
Đầu chuyển đổi
376,000
2588US3
Hộp đựng ổ cứng
188,000
2189U3
Hộp đựng ổ cứng
169,000
2599US3
Hộp đựng ổ cứng
167,000
2538U3
Hộp đựng ổ cứng
305,000
2538C3
Hộp đựng ổ cứng
453,000
3588US3
Hộp đựng ổ cứng
455,000
3588C3
Hộp đựng ổ cứng
626,000
6218US3
Hộp đựng ổ cứng
490,000
6518US3
Hộp đựng ổ cứng
540,000
6638US3-C
Hộp đựng ổ cứng
2,095,000
6648US3-C
Hộp đựng ổ cứng
2,922,000
CHK-4U
Cổng sạc USB
282,000
WHA-2U
Cổng sạc USB
150,000
CSE-4U
Cổng sạc USB
565,000
CSE-6U
Cổng sạc USB
678,000
DCW-4U
Cổng sạc USB
395,000
DCV-4U
Cổng sạc USB
263,000
S4U
Ổ cắm điện
418,000
ASK-4U
Cổng sạc USB
478,000
QSE-4U
Cổng sạc USB
739,000
QSE-6U
Cổng sạc USB
826,000
TSL-6U
Cổng sạc USB
826,000
DUB-12P
Cổng sạc USB
1,652,000
UCM-2U
Cổng sạc USB
141,000
UCH-Q3
Cổng sạc USB
391,000
UCL-2U
Cổng sạc USB
128,000
OSC-4A4U-UN
Ổ cắm điện
488,000
BTA-403
USB Bluetooth
150,000
BTA-408
USB Bluetooth
177,000
2789U3
Hộp đựng ổ cứng
290,000
2569S3-V1
Hộp đựng ổ cứng
209,000
9528U3
Hộp đựng ổ cứng
2,260,000
3549RUS3
Hộp đựng ổ cứng
6,450,000
ST1
Bộ công cụ đa năng
195,000
ST2
Bộ công cụ đa năng
390,000
LD100
Pin dự phòng
390,000
LD200
Pin dự phòng
690,000
QS1
Pin dự phòng
990,000
LX12500
Pin dự phòng
890,000
LE20000
Pin dự phòng
790,000
LE12000
Pin dự phòng
550,000
LTF-10
Cáp
95,000
IDC-10
Cáp
390,000
MSA-U3
Hộp đựng ổ cứng
295,000
2139U3
Hộp đựng ổ cứng
179,000
ADC-10
Cáp
70,000
EDC-10
Cáp
95,000
T1
Pin dự phòng
890,000
M6000
Pin dự phòng
390,000
M10000
Pin dự phòng
490,000
DSP-4U
Cổng sạc USB
590,000
LD50
Pin dự phòng
299,000
HM14-10
Cáp
115,000
HM14-15
Cáp
125,000
HM14-40
Cáp
183,000
HM14-80
Cáp
349,000
RCH
Đầu chuyển đổi
615,000
RCV
Đầu chuyển đổi
509,000
L127SS
Khay ổ cứng
270,000
L95SS
Khay ổ cứng
245,000
K10000
Pin dự phòng
670,000
SHC-U3
Bộ chia USB
361,000
CSE-6U
Cổng sạc USB
678,000
W10PH4-C3
Bộ chia USB
452,000
DCW-4U
Cổng sạc USB
395,000
HC1
Bộ chia USB
565,000
DCV-4U
Cổng sạc USB
263,000
TC4U-U3
Bộ chia USB
391,000
S4U
Ổ cắm điện
418,000
ASH4-U3
Bộ chia USB
565,000
ASK-4U
Cổng sạc USB
478,000
ASH7-U3
Bộ chia USB
1,000,000
QSE-4U
Cổng sạc USB
739,000
ARH4-U3
Bộ chia USB
609,000
QSE-6U
Cổng sạc USB
826,000
ARH7-U3
Bộ chia USB
1,000,000
TSL-6U
Cổng sạc USB
826,000
CH3SF
Bộ chia USB
609,000
DUB-12P
Cổng sạc USB
1,652,000
M4U3
Bộ chia USB
392,000
UCM-2U
Cổng sạc USB
141,000
M7C2
Bộ chia USB
1,080,000
UCH-Q3
Cổng sạc USB
391,000
H4013-U2-03
Bộ chia USB
139,000
UCL-2U
Cổng sạc USB
128,000
H7013-U2-10
Bộ chia USB
217,000
OSC-4A4U-UN
Ổ cắm điện
488,000
W5PH4-U3
Bộ chia USB
204,000
BTA-403
USB Bluetooth
150,000
W6PH4-U3
Bộ chia USB
301,000
BTA-408
USB Bluetooth
177,000
W8PH4
Bộ chia USB
304,000
2789U3
Hộp đựng ổ cứng
290,000
H7013-U3-AD
Bộ chia USB
472,000
2569S3-V1
Hộp đựng ổ cứng
209,000
M3H4-V1
Bộ chia USB
470,000
9528U3
Hộp đựng ổ cứng
2,260,000
M3H7-V1
Bộ chia USB
972,000
M3H10-V1
Bộ chia USB
1,262,000
M3H73P
Bộ chia USB
1,268,000
3549RUS3
Hộp đựng ổ cứng
6,450,000
AS7C2
Bộ chia USB
1,260,000
ST1
Bộ công cụ đa năng
195,000
H3TS-U2
Bộ chia USB
140,000
ST2
Bộ công cụ đa năng
390,000
H3TS-U3
Bộ chia USB
435,000
LD100
Pin dự phòng
390,000
UTL-U3
Đầu chuyển đổi
519,000
LD200
Pin dự phòng
690,000
UTJ-U2
Đầu chuyển đổi
250,000
QS1
Pin dự phòng
990,000
DU3V
Đầu chuyển đổi
1,578,000
LX12500
Pin dự phòng
890,000
DU3H
Đầu chuyển đổi
1,578,000
LE20000
Pin dự phòng
790,000
DMP3H
Đầu chuyển đổi
313,000
LE12000
Pin dự phòng
550,000
DMP3V
Đầu chuyển đổi
392,000
LTF-10
Cáp
95,000
DMP3D
Đầu chuyển đổi
278,000
IDC-10
Cáp
390,000
DMP-HDV3
Đầu chuyển đổi
652,000
MSA-U3
Hộp đựng ổ cứng
295,000
DHTV-C20
Đầu chuyển đổi
376,000
2139U3
Hộp đựng ổ cứng
179,000
2588US3
Hộp đựng ổ cứng
188,000
2189U3
Hộp đựng ổ cứng
169,000
ADC-10
Cáp
70,000
2599US3
Hộp đựng ổ cứng
167,000
EDC-10
Cáp
95,000
2538U3
Hộp đựng ổ cứng
305,000
T1
Pin dự phòng
890,000
2538C3
Hộp đựng ổ cứng
453,000
M6000
Pin dự phòng
390,000
M10000
Pin dự phòng
490,000
DSP-4U
Cổng sạc USB
590,000
3588US3
Hộp đựng ổ cứng
455,000
LD50
Pin dự phòng
299,000
3588C3
Hộp đựng ổ cứng
626,000
HM14-10
Cáp
115,000
6218US3
Hộp đựng ổ cứng
490,000
HM14-15
Cáp
125,000
6518US3
Hộp đựng ổ cứng
540,000
HM14-40
Cáp
183,000
HM14-80
Cáp
349,000
6638US3-C
Hộp đựng ổ cứng
2,095,000
RCH
Đầu chuyển đổi
615,000
6648US3-C
Hộp đựng ổ cứng
2,922,000
RCV
Đầu chuyển đổi
509,000
CHK-4U
Cổng sạc USB
282,000
L127SS
Khay ổ cứng
270,000
WHA-2U
Cổng sạc USB
150,000
L95SS
Khay ổ cứng
245,000
CSE-4U
Cổng sạc USB
565,000
K10000
Pin dự phòng
670,000