Sản phẩm: Orico
SHC-U3
Bộ chia USB
359,000
W10PH4-C3
Bộ chia USB
452,000
HC1
Bộ chia USB
565,000
TC4U-U3
Bộ chia USB
391,000
ASH4-U3
Bộ chia USB
565,000
ASH7-U3
Bộ chia USB
9,900,000
ARH4-U3
Bộ chia USB
609,000
ARH7-U3
Bộ chia USB
1,000,000
CH3SF
Bộ chia USB
609,000
M4U3
Bộ chia USB
389,000
M7C2
Bộ chia USB
1,080,000
H4013-U2-03
Bộ chia USB
142,000
H7013-U2-10
Bộ chia USB
217,000
W5PH4-U3
Bộ chia USB
210,000
W6PH4-U3
Bộ chia USB
299,000
W8PH4
Bộ chia USB
305,000
H7013-U3-AD
Bộ chia USB
498,000
M3H4-V1
Bộ chia USB
469,000
M3H7-V1
Bộ chia USB
980,000
M3H10-V1
Bộ chia USB
1,262,000
M3H73P
Bộ chia USB
1,268,000
AS7C2
Bộ chia USB
1,260,000
H3TS-U2
Bộ chia USB
176,000
H3TS-U3
Bộ chia USB
380,000
UTL-U3
Đầu chuyển đổi
519,000
UTJ-U2
Đầu chuyển đổi
250,000
DU3V
Đầu chuyển đổi
1,578,000
DU3H
Đầu chuyển đổi
1,578,000
DMP3H
Đầu chuyển đổi
315,000
DMP3V
Đầu chuyển đổi
395,000
DMP3D
Đầu chuyển đổi
279,000
DMP-HDV3
Đầu chuyển đổi
652,000
DHTV-C20
Đầu chuyển đổi
320,000
2588US3
Hộp đựng ổ cứng
195,000
2189U3
Hộp đựng ổ cứng
182,000
2599US3
Hộp đựng ổ cứng
167,000
2538U3
Hộp đựng ổ cứng
260,000
2538C3
Hộp đựng ổ cứng
420,000
3588US3
Hộp đựng ổ cứng
460,000
3588C3
Hộp đựng ổ cứng
632,000
6218US3
Hộp đựng ổ cứng
489,000
6518US3
Hộp đựng ổ cứng
558,000
6638US3-C
Hộp đựng ổ cứng
1,790,000
6648US3-C
Hộp đựng ổ cứng
2,428,000
CHK-4U
Cổng sạc USB
282,000
WHA-2U
Cổng sạc USB
150,000
CSE-4U
Cổng sạc USB
565,000
CSE-6U
Cổng sạc USB
678,000
DCW-4U
Cổng sạc USB
395,000
DCV-4U
Cổng sạc USB
265,000
S4U
Ổ cắm điện
418,000
ASK-4U
Cổng sạc USB
390,000
QSE-4U
Cổng sạc USB
739,000
QSE-6U
Cổng sạc USB
690,000
TSL-6U
Cổng sạc USB
826,000
DUB-12P
Cổng sạc USB
1,652,000
UCM-2U
Cổng sạc USB
139,000
UCH-Q3
Cổng sạc USB
389,000
UCL-2U
Cổng sạc USB
129,000
OSC-4A4U-UN
Ổ cắm điện
488,000
BTA-403
USB Bluetooth
149,000
BTA-408
USB Bluetooth
195,000
2789U3
Hộp đựng ổ cứng
290,000
2569S3-V1
Hộp đựng ổ cứng
212,000
9528U3
Hộp đựng ổ cứng
2,260,000
3549RUS3
Hộp đựng ổ cứng
6,450,000
ST1
Bộ công cụ đa năng
195,000
ST2
Bộ công cụ đa năng
390,000
LD100
Pin dự phòng
390,000
LD200
Pin dự phòng
690,000
QS1
Pin dự phòng
990,000
LX12500
Pin dự phòng
890,000
LE20000
Pin dự phòng
790,000
LE12000
Pin dự phòng
550,000
LTF-10
Cáp
95,000
IDC-10
Cáp
350,000
MSA-U3
Hộp đựng ổ cứng
295,000
2139U3
Hộp đựng ổ cứng
179,000
ADC-10
Cáp
70,000
EDC-10
Cáp
85,000
T1
Pin dự phòng
890,000
M6000
Pin dự phòng
390,000
M10000
Pin dự phòng
490,000
DSP-4U
Cổng sạc USB
590,000
LD50
Pin dự phòng
299,000
HM14-10
Cáp
115,000
HM14-15
Cáp
125,000
HM14-40
Cáp
183,000
HM14-80
Cáp
349,000
RCH
Đầu chuyển đổi
615,000
RCV
Đầu chuyển đổi
509,000
L127SS
Khay ổ cứng
248,000
L95SS
Khay ổ cứng
248,000
K10000
Pin dự phòng
505,000
WR10-GY
Pin dự phòng
700,000
PH-D2
Túi bảo vệ ổ cứng
105,000
PH-HD2-GY
Túi bảo vệ ổ cứng
85,000
RCHV-SV
Đầu chuyển đổi
1,145,000
UTJ-U3
Đầu chuyển đổi
395,000
YC10
Pin dự phòng
410,000
WS200RU3
Hộp đựng ổ cứng
2,657,000
DS200U3
Hộp đựng ổ cứng
1,800,000
UTS-12
Cáp
136,000
XC-402
Đầu chuyển đổi
1,229,000
RCH3A-GD
Đầu chuyển đổi
1,100,000
HD303-10
Cáp
98,000
HD303-15
Cáp
115,000
HD303-20
Cáp
126,000
HD303-30
Cáp
153
DCT-5U
Cổng sạc USB
432,000
CBT
Dây quấn
36,000
SHC-U3
Bộ chia USB
359,000
UCM-2U
Cổng sạc USB
139,000
W10PH4-C3
Bộ chia USB
452,000
UCH-Q3
Cổng sạc USB
389,000
HC1
Bộ chia USB
565,000
UCL-2U
Cổng sạc USB
129,000
TC4U-U3
Bộ chia USB
391,000
OSC-4A4U-UN
Ổ cắm điện
488,000
ASH4-U3
Bộ chia USB
565,000
BTA-403
USB Bluetooth
149,000
ASH7-U3
Bộ chia USB
9,900,000
BTA-408
USB Bluetooth
195,000
ARH4-U3
Bộ chia USB
609,000
2789U3
Hộp đựng ổ cứng
290,000
ARH7-U3
Bộ chia USB
1,000,000
2569S3-V1
Hộp đựng ổ cứng
212,000
CH3SF
Bộ chia USB
609,000
9528U3
Hộp đựng ổ cứng
2,260,000
M4U3
Bộ chia USB
389,000
M7C2
Bộ chia USB
1,080,000
H4013-U2-03
Bộ chia USB
142,000
3549RUS3
Hộp đựng ổ cứng
6,450,000
H7013-U2-10
Bộ chia USB
217,000
ST1
Bộ công cụ đa năng
195,000
W5PH4-U3
Bộ chia USB
210,000
ST2
Bộ công cụ đa năng
390,000
W6PH4-U3
Bộ chia USB
299,000
LD100
Pin dự phòng
390,000
W8PH4
Bộ chia USB
305,000
LD200
Pin dự phòng
690,000
H7013-U3-AD
Bộ chia USB
498,000
QS1
Pin dự phòng
990,000
M3H4-V1
Bộ chia USB
469,000
LX12500
Pin dự phòng
890,000
M3H7-V1
Bộ chia USB
980,000
LE20000
Pin dự phòng
790,000
M3H10-V1
Bộ chia USB
1,262,000
LE12000
Pin dự phòng
550,000
M3H73P
Bộ chia USB
1,268,000
LTF-10
Cáp
95,000
AS7C2
Bộ chia USB
1,260,000
IDC-10
Cáp
350,000
H3TS-U2
Bộ chia USB
176,000
MSA-U3
Hộp đựng ổ cứng
295,000
H3TS-U3
Bộ chia USB
380,000
2139U3
Hộp đựng ổ cứng
179,000
UTL-U3
Đầu chuyển đổi
519,000
UTJ-U2
Đầu chuyển đổi
250,000
DU3V
Đầu chuyển đổi
1,578,000
ADC-10
Cáp
70,000
DU3H
Đầu chuyển đổi
1,578,000
EDC-10
Cáp
85,000
DMP3H
Đầu chuyển đổi
315,000
T1
Pin dự phòng
890,000
DMP3V
Đầu chuyển đổi
395,000
M6000
Pin dự phòng
390,000
DMP3D
Đầu chuyển đổi
279,000
M10000
Pin dự phòng
490,000
DMP-HDV3
Đầu chuyển đổi
652,000
DSP-4U
Cổng sạc USB
590,000
DHTV-C20
Đầu chuyển đổi
320,000
LD50
Pin dự phòng
299,000
2588US3
Hộp đựng ổ cứng
195,000
HM14-10
Cáp
115,000
HM14-15
Cáp
125,000
2189U3
Hộp đựng ổ cứng
182,000
HM14-40
Cáp
183,000
2599US3
Hộp đựng ổ cứng
167,000
HM14-80
Cáp
349,000
2538U3
Hộp đựng ổ cứng
260,000
RCH
Đầu chuyển đổi
615,000
2538C3
Hộp đựng ổ cứng
420,000
RCV
Đầu chuyển đổi
509,000
L127SS
Khay ổ cứng
248,000
L95SS
Khay ổ cứng
248,000
3588US3
Hộp đựng ổ cứng
460,000
K10000
Pin dự phòng
505,000
3588C3
Hộp đựng ổ cứng
632,000
WR10-GY
Pin dự phòng
700,000
6218US3
Hộp đựng ổ cứng
489,000
PH-D2
Túi bảo vệ ổ cứng
105,000
6518US3
Hộp đựng ổ cứng
558,000
PH-HD2-GY
Túi bảo vệ ổ cứng
85,000
RCHV-SV
Đầu chuyển đổi
1,145,000
6638US3-C
Hộp đựng ổ cứng
1,790,000
UTJ-U3
Đầu chuyển đổi
395,000
6648US3-C
Hộp đựng ổ cứng
2,428,000
YC10
Pin dự phòng
410,000
CHK-4U
Cổng sạc USB
282,000
WS200RU3
Hộp đựng ổ cứng
2,657,000
WHA-2U
Cổng sạc USB
150,000
DS200U3
Hộp đựng ổ cứng
1,800,000
CSE-4U
Cổng sạc USB
565,000
UTS-12
Cáp
136,000
CSE-6U
Cổng sạc USB
678,000
XC-402
Đầu chuyển đổi
1,229,000
DCW-4U
Cổng sạc USB
395,000
RCH3A-GD
Đầu chuyển đổi
1,100,000
DCV-4U
Cổng sạc USB
265,000
HD303-10
Cáp
98,000
S4U
Ổ cắm điện
418,000
HD303-15
Cáp
115,000
ASK-4U
Cổng sạc USB
390,000
HD303-20
Cáp
126,000
QSE-4U
Cổng sạc USB
739,000
HD303-30
Cáp
153
QSE-6U
Cổng sạc USB
690,000
DCT-5U
Cổng sạc USB
432,000
TSL-6U
Cổng sạc USB
826,000
CBT
Dây quấn
36,000
DUB-12P
Cổng sạc USB
1,652,000