Sản phẩm: ORICO
ST3-BK
Bộ công cụ đa năng
205,000
TRẠM SẠC ĐA NĂNG PA120-1A4U-GY
Pin dự phòng
4,760,000
TCM2-C3
Hộp đựng ổ cứng
750,000
M2PJ-C3-GY
Hộp đựng ổ cứng
990,000
M2P2-C3-C-GY
Hộp đựng ổ cứng
2,550,000
2020U3-BK
Hộp đựng ổ cứng
130,000
2139U3
Hộp đựng ổ cứng
179,000
2520U3
Hộp đựng ổ cứng
150,000
2521U3-BK
Hộp đựng ổ cứng
160,000
2526C3-BK
Hộp đựng ổ cứng
265,000
2719U3
Hộp đựng ổ cứng
670,000
M95SS
Hộp đựng ổ cứng
200,000
FL01-BK
Bộ chia USB
80,000
H7013-U3-AD-BK
Bộ chia USB
520,000
AT2U3-7AB-GY
Bộ chia USB
1,090,000
BT2U3-7AB-GY
Bộ chia USB
990,000
CT2U3-10AB-WH
Bộ chia USB
1,160,000
MH4U-U3-03
Bộ chia USB
250,000
XD-HLFV
Đầu chuyển đổi
195,000
XC-111
Đầu chuyển đổi
550,000
XC-112
Đầu chuyển đổi
432,000
XC-201S-20
Đầu chuyển đổi
663,000
XC-202-18
Đầu chuyển đổi
447,000
RCH-GD
Đầu chuyển đổi
615,000
RCV-GD
Đầu chuyển đổi
509,000
WHB-2U
Pin dự phòng
150,000
K20000
Pin dự phòng
879,000
BTA-409
USB Bluetooth
149,000
PHD-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000
PHB-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000
PHL-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000
PHM-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000
ST3-BK
Bộ công cụ đa năng
205,000
CT2U3-10AB-WH
Bộ chia USB
1,160,000
TRẠM SẠC ĐA NĂNG PA120-1A4U-GY
Pin dự phòng
4,760,000
MH4U-U3-03
Bộ chia USB
250,000
TCM2-C3
Hộp đựng ổ cứng
750,000
XD-HLFV
Đầu chuyển đổi
195,000
M2PJ-C3-GY
Hộp đựng ổ cứng
990,000
XC-111
Đầu chuyển đổi
550,000
M2P2-C3-C-GY
Hộp đựng ổ cứng
2,550,000
XC-112
Đầu chuyển đổi
432,000
2020U3-BK
Hộp đựng ổ cứng
130,000
XC-201S-20
Đầu chuyển đổi
663,000
2139U3
Hộp đựng ổ cứng
179,000
XC-202-18
Đầu chuyển đổi
447,000
2520U3
Hộp đựng ổ cứng
150,000
RCH-GD
Đầu chuyển đổi
615,000
2521U3-BK
Hộp đựng ổ cứng
160,000
RCV-GD
Đầu chuyển đổi
509,000
2526C3-BK
Hộp đựng ổ cứng
265,000
WHB-2U
Pin dự phòng
150,000
2719U3
Hộp đựng ổ cứng
670,000
K20000
Pin dự phòng
879,000
M95SS
Hộp đựng ổ cứng
200,000
BTA-409
USB Bluetooth
149,000
FL01-BK
Bộ chia USB
80,000
PHD-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000
H7013-U3-AD-BK
Bộ chia USB
520,000
PHB-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000
AT2U3-7AB-GY
Bộ chia USB
1,090,000
PHL-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000
BT2U3-7AB-GY
Bộ chia USB
990,000
PHM-25
Túi bảo vệ ổ cứng
79,000