Ổ cứng gắn trong
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,880,000
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
795,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,620,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
1,220,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,750,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
810,000
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,880,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,750,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
1,220,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,620,000
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
795,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
810,000
Ổ cứng di động
HS-ESSD-T200N(STD)/128G
Ổ cứng di động
790,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/500GB
Ổ cứng di động
3,280,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/500GB
Ổ cứng di động
3,280,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/1000GB
Ổ cứng di động
4,980,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/1000GB
Ổ cứng di động
4,980,000
HS-ESSD-Elite7 T/Black/1000GB
Ổ cứng di động
4,980,000
HS-ESSD-T200N(STD)/128G
Ổ cứng di động
790,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/1000GB
Ổ cứng di động
4,980,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/1000GB
Ổ cứng di động
4,980,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/500GB
Ổ cứng di động
3,280,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/500GB
Ổ cứng di động
3,280,000
HS-ESSD-Elite7 T/Black/1000GB
Ổ cứng di động
4,980,000
Ổ cứng gắn ngoài HDD
HS-EHDD-T30(STD)/1T/GREY/Rubber
Ổ cứng gắn ngoài HDD
1,425,000
HS-EHDD-T30(STD)/1T/GREEN
Ổ cứng gắn ngoài HDD
1,395,000
HS-EHDD-T30(STD)/1T/BLUE
Ổ cứng gắn ngoài HDD
1,395,000
HS-EHDD-T30(STD)/2T/GREEN
Ổ cứng gắn ngoài HDD
2,120,000
HS-EHDD-T30(STD)/2T/BLUE
Ổ cứng gắn ngoài HDD
2,120,000
HS-EHDD-T30(STD)/2T/GREY
Ổ cứng gắn ngoài HDD
2,120,000
HS-EHDD-T30(STD)/1T/GREY/Rubber
Ổ cứng gắn ngoài HDD
1,425,000
HS-EHDD-T30(STD)/2T/BLUE
Ổ cứng gắn ngoài HDD
2,120,000
HS-EHDD-T30(STD)/2T/GREEN
Ổ cứng gắn ngoài HDD
2,120,000
HS-EHDD-T30(STD)/1T/BLUE
Ổ cứng gắn ngoài HDD
1,395,000
HS-EHDD-T30(STD)/1T/GREEN
Ổ cứng gắn ngoài HDD
1,395,000
HS-EHDD-T30(STD)/2T/GREY
Ổ cứng gắn ngoài HDD
2,120,000
Màn hình LCD
DS-D5027FN01
Màn hình LCD
3,850,000
DS-D5027FN
Màn hình LCD
3,650,000
DS-D5022FN-C
Màn hình LCD
2,090,000
DS-D5024FN01
Màn hình LCD
3,050,000
DS-D5024FN-B
Màn hình LCD
2,820,000
DS-D5019QE-B
Màn hình LCD
2,020,000
DS-D5027FN01
Màn hình LCD
3,850,000
DS-D5024FN-B
Màn hình LCD
2,820,000
DS-D5024FN01
Màn hình LCD
3,050,000
DS-D5022FN-C
Màn hình LCD
2,090,000
DS-D5027FN
Màn hình LCD
3,650,000
DS-D5019QE-B
Màn hình LCD
2,020,000
So sánh sản phẩm