PAS-M4U
Card mở rộng ổ cứng
1,900,000
PDM2
Card mở rộng ổ cứng
165,000
PME-4U
Card mở rộng ổ cứng
295,000
PVU3-7U-V1
Card mở rộng ổ cứng
380,000
PSM2-X16
Card mở rộng ổ cứng
130,000
PAS-M4U
Card mở rộng ổ cứng
1,900,000
PVU3-7U-V1
Card mở rộng ổ cứng
380,000
PDM2
Card mở rộng ổ cứng
165,000
PSM2-X16
Card mở rộng ổ cứng
130,000
PME-4U
Card mở rộng ổ cứng
295,000
So sánh sản phẩm