PAS-16U-BK
Card mở rộng ổ cứng
4,390,000
PAS-M4U
Card mở rộng ổ cứng
2,400,000
PDM2
Card mở rộng ổ cứng
230,000
PME-4U
Card mở rộng ổ cứng
395,000
PVU3-7U-V1
Card mở rộng ổ cứng
520,000
PSM2-X16
Card mở rộng ổ cứng
170,000
PAS-16U-BK
Card mở rộng ổ cứng
4,390,000
PME-4U
Card mở rộng ổ cứng
395,000
PAS-M4U
Card mở rộng ổ cứng
2,400,000
PVU3-7U-V1
Card mở rộng ổ cứng
520,000
PDM2
Card mở rộng ổ cứng
230,000
PSM2-X16
Card mở rộng ổ cứng
170,000
So sánh sản phẩm