HS-ESSD-Elite7 T/Black/500GB
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-Elite7 T/Black/1000GB
Ổ cứng di động
4,150,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/500GB
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/1000GB
Ổ cứng di động
4,150,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/500GB
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/1000GB
Ổ cứng di động
4,150,000
HS-ESSD-T200N(STD)/128G
Ổ cứng di động
640,000
HS-ESSD-T200N(STD)/256G
Ổ cứng di động
940,000
HS-ESSD-T200N(STD)/512G
Ổ cứng di động
1,530,000
HS-ESSD-T200N(STD)/1024G
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-T100I/128G/BLACK
Ổ cứng di động
670,000
HS-ESSD-T100I/256G/BLACK
Ổ cứng di động
970,000
HS-ESSD-T100I/512G/BLACK
Ổ cứng di động
1,560,000
HS-ESSD-T100I/1024G/BLACK
Ổ cứng di động
2,750,000
HS-ESSD-T100I/128G/WHITE
Ổ cứng di động
670,000
HS-ESSD-T100I/256G/WHITE
Ổ cứng di động
970,000
HS-ESSD-T100I/512G/WHITE
Ổ cứng di động
1,560,000
HS-ESSD-T100I/1024G/WHITE
Ổ cứng di động
2,750,000
HS-ESSD-T100I/128G/PINK
Ổ cứng di động
670,000
HS-ESSD-T100I/256G/PINK
Ổ cứng di động
970,000
HS-ESSD-T100I/512G/PINK
Ổ cứng di động
1,560,000
HS-ESSD-T100I/1024G/PINK
Ổ cứng di động
2,750,000
HS-ESSD-Elite7 T/Black/500GB
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-T100I/256G/BLACK
Ổ cứng di động
970,000
HS-ESSD-Elite7 T/Black/1000GB
Ổ cứng di động
4,150,000
HS-ESSD-T100I/512G/BLACK
Ổ cứng di động
1,560,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/500GB
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-T100I/1024G/BLACK
Ổ cứng di động
2,750,000
HS-ESSD-Elite7 T/Grey/1000GB
Ổ cứng di động
4,150,000
HS-ESSD-T100I/128G/WHITE
Ổ cứng di động
670,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/500GB
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-T100I/256G/WHITE
Ổ cứng di động
970,000
HS-ESSD-Elite7 T/Green/1000GB
Ổ cứng di động
4,150,000
HS-ESSD-T100I/512G/WHITE
Ổ cứng di động
1,560,000
HS-ESSD-T200N(STD)/128G
Ổ cứng di động
640,000
HS-ESSD-T100I/1024G/WHITE
Ổ cứng di động
2,750,000
HS-ESSD-T200N(STD)/256G
Ổ cứng di động
940,000
HS-ESSD-T100I/128G/PINK
Ổ cứng di động
670,000
HS-ESSD-T200N(STD)/512G
Ổ cứng di động
1,530,000
HS-ESSD-T100I/256G/PINK
Ổ cứng di động
970,000
HS-ESSD-T200N(STD)/1024G
Ổ cứng di động
2,700,000
HS-ESSD-T100I/512G/PINK
Ổ cứng di động
1,560,000
HS-ESSD-T100I/128G/BLACK
Ổ cứng di động
670,000
HS-ESSD-T100I/1024G/PINK
Ổ cứng di động
2,750,000
So sánh sản phẩm