Sata 2.5"
HS-SSD-Minder(S)/120G
Ổ cứng gắn trong
495,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,620,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,750,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
810,000
HS-SSD-Minder(S)/120G
Ổ cứng gắn trong
495,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,620,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
810,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,750,000
PCIe
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
795,000
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,880,000
HS-SSD-E2000(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
4,250,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
1,220,000
HS-SSD-Minder(P)/1024G
Ổ cứng gắn trong
3,390,000
HS-SSD-E2000(STD)/2056G
Ổ cứng gắn trong
8,950,000
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
795,000
HS-SSD-Minder(P)/1024G
Ổ cứng gắn trong
3,390,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
1,220,000
HS-SSD-E2000(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
4,250,000
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,880,000
HS-SSD-E2000(STD)/2056G
Ổ cứng gắn trong
8,950,000
M2 Sata
HS-SSD-E100N(STD)/128G
Ổ cứng gắn trong
510,000
HS-SSD-E100N(STD)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,640,000
HS-SSD-E100N(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
2,960,000
HS-SSD-E100N(STD)/256G
Ổ cứng gắn trong
820,000
HS-SSD-E100N(STD)/128G
Ổ cứng gắn trong
510,000
HS-SSD-E100N(STD)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,640,000
HS-SSD-E100N(STD)/256G
Ổ cứng gắn trong
820,000
HS-SSD-E100N(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
2,960,000
So sánh sản phẩm