Sata 2.5"
HS-SSD-Minder(S)/120G
Ổ cứng gắn trong
470,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,380,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,350,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
735,000
HS-SSD-Minder(S)/120G
Ổ cứng gắn trong
470,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,380,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
735,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,350,000
PCIe
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
670,000
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,550,000
HS-SSD-E2000(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
3,550,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
990,000
HS-SSD-Minder(P)/1024G
Ổ cứng gắn trong
2,790,000
HS-SSD-E2000(STD)/2056G
Ổ cứng gắn trong
7,500,000
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
670,000
HS-SSD-Minder(P)/1024G
Ổ cứng gắn trong
2,790,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
990,000
HS-SSD-E2000(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
3,550,000
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,550,000
HS-SSD-E2000(STD)/2056G
Ổ cứng gắn trong
7,500,000
M2 Sata
HS-SSD-E100N(STD)/128G
Ổ cứng gắn trong
480,000
HS-SSD-E100N(STD)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,380,000
HS-SSD-E100N(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
2,500,000
HS-SSD-E100N(STD)/256G
Ổ cứng gắn trong
745,000
HS-SSD-E100N(STD)/128G
Ổ cứng gắn trong
480,000
HS-SSD-E100N(STD)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,380,000
HS-SSD-E100N(STD)/256G
Ổ cứng gắn trong
745,000
HS-SSD-E100N(STD)/1024G
Ổ cứng gắn trong
2,500,000
So sánh sản phẩm