SẢN PHẨM
BẢO HÀNH
HÌNH THỨC BH
ĐIỂM BẢO HÀNH
KR-90
12 tháng
Đổi mới 100%
 
FG12
12 tháng
Đổi mới 100%
 
G3-300N
12 tháng
Đổi mới 100%
 
G3-280A-1
12 tháng
Đổi mới 100%
 
N-70FX
12 tháng
Đổi mới 100%
 
N-500F
12 tháng
Đổi mới 100%
 
N-360-2
12 tháng
Đổi mới 100%
 
N-360-1
12 tháng
Đổi mới 100%
 
FM10-4
12 tháng
Đổi mới 100%
 
FM10-3
12 tháng
Đổi mới 100%
 
FM10-2
12 tháng
Đổi mới 100%
 
FM10-1
12 tháng
Đổi mới 100%
 
FM12
12 tháng
Đổi mới 100%
 
N-300
12 tháng
Đổi mới 100%
 
OP-330
12 tháng
Đổi mới 100%
 
KK-3
12 tháng
Đổi mới 100%
 
PK-910H
12 tháng
Đổi mới 100%
 
PK-910P
12 tháng
Đổi mới 100%
 
N.500FS
12 tháng
Đổi mới 100%
 
OP-730D
12 tháng
Đổi mới 100%
 
OP-720
12 tháng
Đổi mới 100%
 
FK10
12 tháng
Đổi mới 100%
 
X7-200MP
12 tháng
Sữa chữa/thay thế
 Trung tâm bảo hành Viscom
B820R
12 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
B3370R
12 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
KR92
12 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
G3-630N
12 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
G3.300N
12 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
Q81
24 tháng
Đổi mới 100% năm đầu tiên
Trung tâm bảo hành Viscom
HS-50
12 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
12